Stowarzyszenie Parafii Szebnie

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Stowarzyszenie Parafii Szebnie „Dziedzictwo”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i niniejszego statutu.


§ 2.

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 2. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.


§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szebnie 45, 38 – 203 Szebnie.


§ 4.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o takim samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji zachowując zasady pełnej autonomii.


§ 6.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 7.


Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. dbałość o kulturowe dziedzictwo Parafii Szebnie;

 2. upowszechnianie chrześcijańskich postaw obywatelskich zgodnych z polską tradycją narodową;

 3. kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych;

 4. upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego;

 5. promowanie idei samorządności, wspieranie inicjatyw lokalnych;

 6. edukacja i wychowanie;

 7. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych;

 8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, w tym współdziałanie z organizacjami i konferencjami polonijnymi.


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i wspieranie ochrony obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Parafii Szebnie;

 2. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych;

 3. współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami; instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Stowarzyszenia;

 4. organizowanie konferencji i szkoleń;

 5. organizowanie spotkań, odczytów, wystaw, koncertów, wspieranie działalności artystycznej zgodnej z celami Stowarzyszenia;

 6. inicjowanie oraz udział w przedsięwzięciach z zakresu kultury fizycznej, sportu
  i turystyki;

 7. prowadzenie działalności publicystyczno-wydawniczej, w tym wydawanie własnych tytułów;

 8. organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.


§ 9.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.


§ 11.

 1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz dająca rękojmię należytej realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, składa pisemną deklarację wraz z rekomendacją trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Spośród trzech członków zwyczajnych udzielających rekomendacji jeden musi być członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Wzór deklaracji określa Zarząd.

 4. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

 5. Zarząd prowadzi rejestr członków.


§ 12.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, także w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

5) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.


 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 13.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, obywatel polski lub cudzoziemiec – deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 4. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego - bez czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym w szczególności ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich. 

 5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 6. Pozbawienie członkostwa wspierającego następuje z powodu wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia lub na skutek utraty osobowości prawnej i wymaga postanowienia Zarządu w formie uchwały.


§ 14.

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu:

a) z powodu łamania postanowień Statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres 1 roku,

d) z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed powzięciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 15.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie na wniosek 2/3 obecnych członków uprawnionych do głosowania może zarządzić głosowanie jawne.

 2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Kadencja trwa do wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zaś mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z pierwszym Walnym Zebraniem odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz Stowarzyszenia w wyniku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


§ 16.

 1. Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Każdemu członkowi przypada jeden głos.


§ 17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz wspierający z głosem doradczym.

 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

 4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

 5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 6. Głosowanie tajne można zarządzić w każdej sprawie na wniosek co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.


§ 18.

 1. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 7 dni po pierwszym terminie.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

3) powoływanie i odwoływanie prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, za wyjątkiem pierwszej uchwały o wysokości składek, która będzie podjęta na Zebraniu Założycielskim,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.


§ 20.

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1.

 2. Zarząd składa się z 7 członków, w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Prezes kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępują go Wiceprezesi lub wskazany członek Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 5. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.


§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3) opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia,

5) zwoływanie Walnego Zebrania,

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

7) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,

9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

10) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.


§ 22.

 1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniać pracowników.

 2. Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.


§ 23.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.


§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powoływanym przez Walne Zebranie, spośród osób niebędących członkami Zarządu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

 5. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez ten organ.


§ 25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4) stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.


Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 26.

 1. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze :

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dotacji, zbiórek publicznych,

4) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

5) subwencji, środków z funduszy publicznych, zlecanych usług,

6) z innych źródeł.

 1. Składki członkowskie mogą być wpłacane w okresach kwartalnych /do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia każdego roku/.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 27.

Uchwały w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.


§ 28.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.


§ 29.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.